Devlet, bir sürünün, benzer bir biçimde örgütlenen diğer bir sürüye karşı, saldırmaya veya savunmaya yönelik harekete geçmek üzere örgütlenmesidir.

Randolph Bourne

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - Anarko Sendikalizm

IV. ANARKO SENDİKALİST BİR ÖRGÜTLENME: CNT Yazar : Doğa Kara

A. BİRLİK ŞUBELERİ

1911 yılında İspanya'da kurulan CNT'nin (Ulusal Emek Konfederasyonu) temel yapısını birlik şubeleri oluşturmaktadır. Birlik şubesi, aynı üretimin dalında çalışan, çıkarlarını savunmak için bir araya gelmiş insanlar grubudur. Sermaye ile mücadelede en pratik yol olarak görüldüğü için CNT'de her şey birlikler etrafında şekillenmektedir (1).

Diğer sendikalar sağlık çalışanlarını Hemşireler Birliği, Tıbbi Teknisyenler Birliği, Doktorlar Birliği gibi birliklere bölerken bunun aksine, CNT'de sağlık çalışanlarını profesyonel kategorilere göre ayrım yapılmaksızın, Kamu Sağlığı Birliği'ni oluştururlar. Sağlık sektöründeki Endüstriyel Birlik, aynı şehirde sağlık kolunda çalışan insanlar tarafından, yerel bir birlik şeklinde oluşturulur ve kendi sektörlerinin sorunlarını tartışırlar. Benzer şekilde metalürji, inşaat, gıda gibi sektörlerde de diğer Endüstriyel Birlikler oluşturulmuştur. Eğer sektörlerde Endüstriyel Birlik kurmak için gerekli olan insan sayısı yok ise (en az 25 kişi), en az beş kişiden oluşan Çeşitli Meslek Birlikleri (Sindicato de Oficios Varios) kurulur (2). Çeşitli Meslek Birlikleri büyüdükçe ve belli bir endüstrideki insan sayısı yeterli hale geldiği zaman, Endüstriyel Birlikler olarak yeniden organize edilirler.

Birlikler, "Birlik Meclisleri" aracılığı ile tartışılan konuları bir karara bağlayabilir. Meclis, üyelerin doğrudan katıldığı en yüksek karar alıcı organdır. Dışardan herhangi bir müdahale yapılamaz. Anarko-sendikalist birliklerde, endüstriyel birliklerde, tüm karaları her zaman Meclisler alır. Meclisler arasında karar alabilecek, kurul, komite, idareci, yönetici, ... yoktur (3). Birlikler grev yapma kararı, yetkililerle temaslarda aracı olma gibi konularda tamamen özerktirler.

B. BİRLİK KOMİTELERİ

Organizasyon (birliğin iç ilişkilerinden, üye listelerinden sorumludur), Eğitim, Kültür ve Arşivler (eğitimsel materyallerin hazırlanması, kütüphanenin düzenlenmesi), Basın ve Enformasyon (basınla ilişkilerden sorumlu), Saymanlık ve Mali Konular (aidatların toplanması), Hukuk ve Mahkumların Desteklenmesi (resmi bültenlerin ve yasalar hakkında bilgilerin toplanması, iş kanunu ile ilgili sorunlar hakkında birliğin bilgilendirilmesi, tutuklama hallerinde fonların kullanılması, avukatlarla ilgilenilmesi), Birliğin Organizasyonu (birlikten olsun yada olmasın, işyerlerinde yapılacakların planlanmasını geliştirme) ve konfederasyonu temsilen Genel Sekreterlik gibi birliğin aktif olduğu endüstrilerdeki birlik birimlerinden seçilen diğer delegeler hep birlikte, birlik komitesini oluştururlar (4).

Bu komiteler sadece teoride geçerlidir, çünkü eğer Birlik daha küçük bir komite oluşturmak isterse bazı sekreterlikleri çıkarabilir yada bu durumun tam tersi olarak yeni sekreterlikler ekleyebilir. Fakat burada önemli olan bir nokta, komite üyelerinin hiçbirisine ödeme yapılmamasıdır; tüm üyeler gönüllük esasına göre komiteler içerisinde organize olurlar.
Bütün komiteler politika yapma yetkisi olmayan, yönetim ve koordinasyon mekanizmalarıdır. Tek karar alıcı organ birlik meclisleridir. Bütün görevler her zaman iptal edilebilir. Meclis uygun gördüğünde görevlilerin istifasını isteme hakkına sahiptir. Azami olarak bir yıl daha seçilme imkanı hariç, görev süresi iki yıldır ve tüm görevliler rotasyona tabiidirler. Bütün komite üyelerinin, yeni meclisin seçiminin ardından Meclisten onay almaları gerekir. Ayrıca CNT'nin komiteleri toplantılarda bireysel görüşlerini ifade etmezler (5).

Tüm bu kısıtlamalar, her görevlinin kendi kişisel çıkarı olmadan hareket etmesini garanti altına almak için yapılmaktadır. Tüm bu uygulamaların amacı bürokrasinin büyümesinden kaçınmak, örgüt içerisinde otoritenin gelişmesini azami şekilde kısıtlamak içindir.


C. YEREL FEDERASYONLAR VE ULUSAL KONFEDERAYONLAR

Aynı şehirde CNT'nin diğer Endüstriyel Birliklerinin (inşaat, metal işleri, gıda hizmetleri, kamu hizmetleri gibi) varolması halinde, bu birlikler bir araya gelerek, kendisini bir komite aracılığı ile koordine eden Yerel Federasyonları oluştururlar. Bu komite, birlik komitesi ile aynı yükümlülüklere ve özelliklere sahiptir. Böylece, yerel komite kendisine yüklenen ilişkilerden, idareden ve uyumun geliştirilmesinden sorumlu olan bir organizma özelliğini taşır; hiç bir durumda yönetici bir grup değildir.

Yerel komite, önceden kendi meclislerince kararlaştırılan yazılı bilgiler doğrultusunda görevlendirilmiş, farklı yerel birliklerden (sağlık, inşaat gibi) gelen delegasyonların bir toplantısı olan, Birliklerin Yerel Kurul Toplantısı'nda seçilir. Bu delegasyonlar meclisi bir genel sekreter ve sayman saptar. Diğer sorumluluklar -basın, eğitim, arşivler, hukuk- ise her birlik şubesinden bir kişi tarafından üstlenilir (6).

Birliklerin Yerel Kurul Toplantısı, yerel sınırlar içinde kararlar alır. Bunun için birliklerin kendi meclislerini toplamış olmaları ve daha önce bir karar varmış olmaları gerekir. Yerel Kurul Oturumu, birliğin yerel komiteye başvurması ile harekete geçirilir.

Belirli bir coğrafik varlıktaki birçok farklı birlik ilişkiler kurdukları zaman, Bölgesel Emek Konfederasyonu'nu oluştururlar. Coğrafik sınırlar birliklerin isteği doğrultusunda düzenlenebilir, ve bölgeler birleştirilebilir (bu her iki bölgenin de onayını gerektirir), yada bölgeler kendi içlerinde bölünebilirler (eğer birliğin % 75'i tarafından arzulanırsa) (7).

Bölgesel Konfederasyonların birlikleri, Birliklerin Bölgesel Kurul Toplantısı aracılığı ile karar alırlar. Farklı bölgesel birliklerin delegeleri, kendi meclislerinde yazılı olarak varılan kararları doğrudan taşırlar. Birliklerin Bölgesel Kurul Toplantısı, kendi coğrafi bölgesi içindeki tüm sorunlar üzerine karar almakla sorumludur. Koordinasyon ile ilgili faaliyetleri düzenlemek üzere kurul toplantısı, bölgesel konfederasyonu temsil eden bir kişiyi bölge komitesi genel sekreteri olarak saptar. Aynı zamanda bölgesel ana merkez olmak üzere de bir yer saptanır. Bölgesel komitenin tüm diğer sekreterlikleri ana merkezin bulunduğu yerel birliğin kurul toplantısında seçilir, ve her birlik bu görevlere talip adaylarını açıklar.

Bu birlikler, Yerel Kurul Toplantısı'nda bir araya gelerek her birinden bir kişi teklif edilmesi sureti ile diğer sekreterlikleri seçer (8).

Bütün bu sekreterliklerin hepsi (genel, organizasyon, hukuki, enformasyon, arşivler, vb.) birlikte Daimi Sekreterliği oluştururlar; bunlar ise bölge yerel sekreterleri ile beraber Bölge Komitelerini meydana getirirler.

Bölge Komitesi bir koordinasyon, yönetim ve idare organıdır. Karar ya da anlaşmalar alamaz. Sadece belirlenen gündem çerçevesinde çalışabilir. En fazla üst üste üç yıl devam edebilir, ve yeni seçilen bölge komitesi, takip eden ilk bölge kurul toplantısında onaylanmalıdır. Komitelerin üyeleri, kurul toplantısına ve meclislere öneride bulunamazlar. Yani, Bölgesel Konfederasyonların hakimiyetinin her zaman Endüstriyel Birliklerde yattığının altı çizilmelidir (9).

Bölgesel Komitelerin işlevleri, daha büyük bir coğrafi alanı kapsamasının dışında, diğer komitelerin aynısıdır.

İspanyol devletinin güç alanı sınırları içinde çalışan farklı bölgesel konfederasyonlar Ulusal Emek Konfederasyonu'nu (CNT) meydana getirir. Kendi "Birliklerinin Bölgesel Kurul Toplantısı"nda vardıkları yazılı kararlara sahip bölgesel federasyon delegasyonları, Bölgelerin Ulusal Kurul Toplantısı'nda karara varırlar. Bölgelerin Ulusal Kurul Toplantısı kendi coğrafik sınırları içinde karar alma, ulusal genel sekreter atama ve Ulusal Komite'nin ana merkezini saptama yetkisine sahiptir (10).

Bu karmaşık seçim şeklinin temel nedeni homojen komiteler oluşmasını engellemek içindir. Diğer türlü organizasyonlar adaylar, gruplar ve programlar seçerler, kazanmak için koalisyonlar yaparlar ve böylece yavaş yavaş kazanan tarafın politikasını öne çıkarırlar. Anarko-sendikalizme göre ise komiteler ne programa, ne de politikaya sahip olmamalıdırlar. Birlikler tarafında doğrudan seçim hem heterojenleşmeyi, hem de komitenin çok yönlülüğünü garanti altına alır. Herhangi bir temsiliyet biçimi bir miktar yönetsel güç içerir, ama CNT daha aktif ve bilgilendirilmiş bireylerin elindeki bu gücü asgariye düzeye indirmeye çalışmaktadır.

D. KARAR ALMA SÜREÇLERİ

CNT'de oylamadan kaçınılır ve anlaşmalara oybirliği –konsensus- ile varılır. Ama ne yazık ki, çok sayıda insanın dahil olduğu tartışmalarda, bir anlaşmaya varmak oldukça güçleşir ve oylama yapılmanın gerekli olduğu zamanlar ortaya çıkabilmektedir.
Yerel birlik meclislerinde bu sorun kolayca çözülür. Normalde oylama yapılmaz, çünkü zaten birlik içinde insanlar birbirlerini doğrudan tanımakta, ve günlük münasebetleri sayesinde az yada çok aynı fikirlerde birleşmektedirler; yine de oylama gerekli olursa, herkesin bir oyunun olduğu bir oylama ile anlaşmaya varılabilir.

Sorun, yerel yada bölgesel kurul ve kongrelerde karar almak gerektiğinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli Meslek Birlikleri içinde, oylama yolu ile karara varmak için tamamen adil olan bir yöntem yoktur (11).

Eğer her bir birlik bir oy kullanırsa, karar almada 1000 üyeli bir birlik, 50 üyeli bir birlikle aynı sese sahip olacaktır. 25 üyeli iki birlik (2 oya sahip), kendi görüşlerini 1000 üyeli bir birliğe (1 oya sahip) dayatabileceklerdir (12).

Eğer oylar [birliklerin] sahip oldukları üye sayısına göre saptanırsa, 2000 üyeli bir birlik 100 tane 20 üyelikli [birlikle] ile aynı sese sahip olacaktır. 100 tane birliğin coğrafik dağılımı 1 birlikten daha fazladır, ama anlaşmanın her birliği eşit derecede bağlaması büyük birliğin üstlendiği sorumluluğu küçük birliklere de aynı ölçüde yüklemektedir (13).1- Abel Paz, "Halk Silahlanınca" Çev. G. Zileli, İstanbul, Kaos Yayınları, 1996.
2- Stein, a.g.k.
3- Rocker, s.76.
4- Stein, a.g.k.
5- Stein, a.g.k.
6- Stein, a.g.k.
7- Woodcock, s.388.
8- Stein, a.g.k.
9- Paz, s.17.
10- Rocker, s.99.
11- Stein, a.g.k.
12- Stein, a.g.k.
13- Stein, a.g.k.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

1 Mart 2003 - 03
Diğer
Video : Anarşizm
Diğer
Müzik : Amarrado a la Cadena
Diğer

  Linkler
Komün Hayatı
Çalışmaya Hayır
Toplumsal Ekoloji
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız