Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir seks objesi değil, bir kişilik olarak ortaya koymalıdır. İkincisi, hayatını basit, fakat zengin ve derin kılarak; kendi bedeni üzerinde başkalarının iddia ettiği tüm haklara karşı koymalı, istemediği sürece çocuk yapmamalı, tanrının, devletin, kocasının, ailesinin bir kulu olmaya karşı çıkmalıdır. Bu da hayatın tüm karmaşıklığını ve özünü anlamaya çalışarak, yani kendini toplumun fikirlerinden ve yargılarından özgürleştirerek olur.

Emma Goldman

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - Anarkosendikalizm : Temelleri

CNT'NİN AMAÇLARI VE YAPISI Yazar : CNT-AIT Sevilla Yerel Federasyonu

Tüm metni http://arsiv.anarsi.org/sendikalizm.doc adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Anarko-sendikalizm Nedir ?

Anarko-sendikalizm 19.yy'ın sonlarında ortaya çıkmış bir düşünce ve ilkeler akımıdır. Şu temel özelliklere sahiptir:

Şu anki çıkarlarını savunmak ve yaşam standartlarında iyileşmeler elde etmek için, dünya emekçilerinin organize edilmesi hedefi. Bunu başarmak için birlikler oluşturulması.
Ne liderlerin ne de yöneticilerin olmadığı bir yapının yaratılması.
Toplumun radikal bir şekilde dönüştürülmesi arzusu; bu dönüşüm Toplumsal Devrim aracılığı ile olacaktır. Bu dönüştürme hedefi olmadan, anarko-sendikalizm varolamaz.

Anarko-sendikalizmin bir diğer adı da devrimci sendikacılıktır.

Diğer Sendikalardan ve Toplumsal Hareketlerden Ne Kadar Farklıdır ?

Anarko-sendikalizm, toplum tarafından üretilmiş olan refaha el koyan ve bu ayrıcalıklarını şiddet aracılığı ile koruyan bir azınlığın komutasına veren, boyun eğmiş çoğunluğa ise sadece
hayatta kalmasına yetecek kadarını veren ve azınlığın şiddetine maruz kalmasına yol açan, güç, otorite ve tahakküm ilkelerinin toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğin nedeni olduğu inancına sahiptir. Bunun sonucunda, anarko-sendikalizm adaletsizliği engellemek için, otorite ilkesine, elitlerin karar almasına ve gücün nihai temsiliyetine, yani Devlet'e karşı çıkar.

Hiyerarşik organizasyonun ve devlet-kapital otoritenin, ve de onun baskıcı araçlarının aksine, anarko-sendikalizm onun anti-organizasyonuna sahiptir. Bu ise, kararların tabanda alındığı, insanların katıldığı, liderliğin olmadığı ya da çok kısıtlı olarak varolduğu, baskının olmadığı ve fikirlerin, görüşlerin, ve teşebbüslerin özgür ve eşitçe tartışılabildiği bir süreci içermektedir. Anarko-sendikalist organizasyon devlet-kapitalin haiz olduğu görüngülerden mümkün olduğunca en azını barındırır. Bu nedenle, bugün varolan otoriter modelle karşılaştırıldığında, bir anti-organizasyondur.

Anarko-sendikalizmin Temel Yapısı: Birlik Şubesi

CNT, endüstriyel birlik şubelerinin konfederasyonu olan bir birliktir. Birlik şubesi, aynı üretimin dalında çalışan, çıkarlarını savunmak için bir araya gelmiş insanlar grubudur. CNT'nin birlikleri, sendika diye adlandırılanların aksine, endüstriyel birliklerdir. Örneğin, sendikalar sağlık çalışanlarını hemşireler birliği, tıbbi teknisyenler birliği, doktorlar birliği, vb. şekillerde bölerler. Bunun aksine, CNT'de sağlık çalışanları, profesyonel kategorilere göre ayrım yapılmaksızın, Kamu Sağlığı Birliği'ni oluştururlar. Bu yapı 1918 Sans Kongresi'nde uyarlanmış, sermaye ile mücadelede en pratik yol olarak görüldüğü için kabul edilmiştir.

CNT'de herşey birlik etrafında şekillenir. Örneğin, sağlıktaki endüstriyel birlik, aynı şehirde sağlık alanında çalışan insanlar tarafından, yerel bir birlik şeklinde oluşturulur. Yerel birlikte kendi endüstrilerinin sorunlarını tartışırlar. Benzer şekilde metalürji, inşaat, ağaç işlemeciliği, gıda işlemesi, vb.'nde de endüstriyel birlikler oluşturulmuştur. Çoğunluğunda olduğu üzere, eğer endüstriyel birlik kurmak için gerekli olan insan sayısına sahip değinilse (en az 25 kişi), en az beş kişiden oluşan “Sindicato de Oficios Varios” (SOV) yani değişik zanaatlar birliği kurulur. SOV'lar büyüdükçe ve belli bir endüstrideki insan grubunun sayısı yeterli hale geldiği zaman, SOV'lar endüstriyel birlikler olarak yeniden organize edilirler. Örneğin, 30 inşaat, 50 metalürji, 200 kamu hizmetleri ve 20 diğer endüstrilerden olmak üzere bir SOV 300 kişiden oluşabilir. Eğer isterlerse, üç ayrı endüstriyel birlik oluşturabilir (inşaat, metalürji, ve kamu hizmetleri) ve SOV'u 20 üyeli olarak bırakabilirler.

Birlik, Birlik Meclisi aracılığı ile konuları bir karara bağlayabilir. Meclis, üyelerin doğrudan katıldığı en yüksek karar alıcı organdır. Meclise, dışarıdan, komite, delegasyon vb. gibi oluşumlar müdahale edemezler.

Diğer sendika organizasyonlarının büyük bir kısmı kararlarını meclise dayandırırlar, en azından öyle olduğunu iddia ederler. Ama burada anarko-sendikalizme göre büyük bir farklılık vardır. Meclis, en üst karar-alıcı araç olarak nitelendirilir, ama örneğin yılda sadece bir defa meclisi toplarlar. Üstelik birlik konseyi, komite oturumu, idare heyeti, ya da her ne isimle anılırsa anılsın; meclis toplantıları arasında karar alan ve pratikte tüm idari gücü üstüne alan yapıların oluşturulması için yazılı kurallar vardır.

Anarko-sendikalist birlikte, endüstriyel birlikte, tüm kararları her zaman alan meclistir. Meclisler arasında karar alabilecek kurul, komite, delegeler konseyi, idareci, yönetici vb. yoktur. CNT komitelerinin ana işlevleri daha sonra açıklanacaktır.

Meclis her toplandığında, söylenenleri not alan birisinin olması önemlidir. Kayıtlar, katılan insanların görüşlerini, tartışmaları, kararlaştırılan ve onları yerine getirecek olanların anlaşmalarını yansıtır. Kayıtları yazarak ve bunları koruyarak tarihimizi yazıyoruz.

Anarko-sendikalist Birliklerin İşlevleri

CNT Birlikleri, üyelerinin savunulması ile ilgili tüm konularda kendilerini ilgili kabul ederler; ve bunun için de, kendilerini tüm mevcut insani, teknik, ekonomik ve yasal araçlarla donatırlar. İşverene karşı eylem yapmayı planlarlar, çalışma koşulları üzerinde araştırma yaparlar, sağlık ve iş güvenliği konusunda şikayetleri toplarlar, ve işletmenin işleyişine ilişkin olası tüm bilgileri (tedarikler, tedariği sağlayan şirketler, kârlar, yan şirketler, sözleşmeler, işçi politikası, değişim planları ...) toplarlar. Bu bir yandan kapitalistler tarafından yapılabilecek beklenmeyen eylemlere maruz kalmamak için, diğer yandan da işletmeleri ele geçireceğimiz gelecekteki o gün için önemlidir. Birlikler grev yapma, yetkililerle temaslarda aracı olma, ve üyelerinin adına görüşme yapma yetisine sahiptirler. Eğitim dersleri, çalışma günleri ve konfereranslar düzenlerler. İşçilerin ve tutuklanmış üyelerinin hukuki savunmasını üstlenirler. Birlik insanların okuludur. Orada, biz başkalarının dertlerini kendi dertlerimizmiş gibi görmek, sohbetlerle kendimizi geliştirmek, düşünmek ve tartışmak, maharetli olmak, ilk teşebbüsü yapmak zorundayız. Birlikteki kişilerin sayısına ve faaliyetlerine bağlı olarak, birlik iyi ya da zayıf donanımlı olacaktır.

İnsani ve Teknik Araçlar

Anarko-birlik üyelerinin ilk yapacakları şey sahip oldukları güçlerin değerlendirmesini yapmak, ve tamamlayabilecekleri faaliyetleri planlamaya devam etmektir. Olası olanı başararak imkansıza yaklaşabiliriz. Bu önemlidir, çünkü eylemsizlik ya da başarısızlık her zaman moral bozucudur. Telefonlar, fakslar, fotokopi aletleri, işlemciler, bilgisayarlar, ve yazıcılar, oturumlar için salon, herşeyin el ile ve ilkel araçlarla yapıldığı şanlı dönemde insanlarımızın yaptığı filmlerinin de yer aldığı arşivler gibi teknik araçlar da mevcuttur. Şurası kesinki, bu tüm öncekileri, şanlı dönemde yapılanları, yani CNT'nin İspanyol Devrimi sırasındaki gücü ve işlevi, başarmak gelişme gerektirmektedir.

Üyeliğin gereği, en önemlisi olan, herkesin birliğin büyümesini sağlayacak olası tüm yolları araştırmasıdır. Kesin olan bir şey varsa, o da anarko-sendikalist birliğin ancak sorunlar ve uyuşmazlıklar olan yerlerde büyüdüğü, ve onları keşfedip ve provoke etmenin birlik militanın görevi olduğudur.

Bir yüzyıl boyunca eylemlilik oldukça güçlüydü. Baskıya rağmen insanlar birlik üyesi olmak istediler. Birliğin büyüdüğü ve toplumsal dönüşüm için arzunun oldukça yaygın olduğu bir dönemdi. Kapitalistlerce provoke edilmiş dar bireyselcilikle, karamsarlıkla ve tüketimcilikle ikame edildiği için, bugün bu artık yok. Bu toplumda, mesajımızın geniş ölçüde -şimdilik- paylaşılmadığını ve girişimlerimizin büyük kısmının kayıtsızlıkla karşılandığını anlamalıyız. Şevkimizi kaybetmemeliyiz.

CNT'nin Hukuki Danışmanları

CNT avukatlarca yönetilen hukuki danışmanlara sahip değildir. İş kanunları üzerinde deneyimi olan, ya da öğrenim görmüş olan yeterli sayıda üyemiz bulunmaktadır. Şüphe durumunda, CNT ilişkide olduğu avukatlara danışır. Yasaların varoldukları bugünün koşullarında, resmi yerel bültenlerden, ilgili bölge ya da devlet meclis kararlarından ve uygulandıkları işletmelere dair tüm bilgilerden haberdar olmak gereklidir.

Bu düşmanca ve adaletsiz yasalar dünyasında haklarımızı savunmalıyız; yasaları daha iyi bildikçe daha iyi de savunabiliriz. Yasaları ne kadar iyi bilirsek, mahkemelerde temsil edilmemizde o kadar az gerekli olur. Ama en az hukuki müdahale, birliğin daha fazla güçlenmesi ile olur.

Tüm iş kanunlarının amaçlarının, genel olarak kapitalizmin faydasına olduğunu, onun imtiyazlarını koruduğunu ve onun risk almadan hırsızlık yapmasına olanak tanıdığını, emek ve kapitalizm arasında cepheleşmeyi engellediğini belirginleştirmek istiyoruz. Devlet, daima işverenlere fayda sağlayan oyunun kurallarını belirler; ve hukuki sistem;

- Pahalıdır. Onun içinde faal olmak yüksek ücretler ödenmesini gerektirir. Avukat kiralamak, onların ağızlarını açmalarını sağlamak bin dolardan daha az tutmamaktadır. Davayı almalarını sağlamak, ya da hukuki belgelerle (olmadan hiçbir hakimin alaka dahi göstermeyeceği) ilgilenmelerini sağlamak daha da fazlasını gerektirir.

- Sıradan insanlarca anlaşılması oldukça güç olan bir dil kullanır. İnsanların vurdumduymazlığını daha da arttırmak için böyle yapılmaktadır. Çünkü bir şeyi bilmek, onu anlamak ve onu kontrol edebilecek güce haiz olduğunu göstermektir; ve bu da kendi isteklerini sorgusuz, sualsiz uygulatmak isteyen hukuk kastının hiçte işine gelmez.

- Yavaştır. Doğrudan görüşmelerle çabucak çözümlenebilecek süreçleri geciktirir.

- Uyuşmazlık içindeki tarafları, kendi sorunlarını çözmekten aciz çocuklar olarak değerlendirir.

- Oldukça karmaşıktır. Onun içinde hareket edebilmek bayağı bir yetenek ister. Kanunların bir çoğu, varolan tuzakları, ve gerçek anlamda açık, rasyonel olmaması nedeni ile çelişkilidir.
Hukuki davalara dayanmak her zaman işverenin faydasınadır, öyleki hakim emek tarafında olsa ve kapitaliste karşı bir sonuç verse dahi, olan şey aslında halihazırda bizim olanı bize vermektir; zafer kazanan ise yavaş, bürokratik, pahalı, ihmalkâr, kontrol edici, köhneleşmiş ve anlaşılmaz olan sistemin hatalarına rağmen, bizim ona kendi üstümüzde bir güç vermiş olmamızdır.

Yasaları bilmek, pekçok durumda başarılı sonuçlar veren, onların uygulanmasını talep etmeyi mümkün kılar. Ama bunun yanısıra, bir şeyi yapmakta genel mantığı kullanmak, ve de en kısa, basit ve ekonomik olan patikayı takip etmeyi planlamak için, yasaları ne zaman deleceğimizi de bilmek gerekir.

Öte yandan, yasal davaları kullanmak Devlet kurumlarını reddeden varoluş biçimimizi ihlal eder. Belirgin bir şekilde bir şey yapamayacak olan hakimlerle bir şey başarmak mümkün değildir. İlkelerimize göre, militanlarımız için tek kullanışlı taktik Doğrudan Eylem'dir. Bu nedenle, CNT'nin tuttuğu avukatlar, ancak hedefe Doğrudan Eylem ile ulaşmak için güçlerin yetersiz olduğu, az sayıdaki durumda kullanılırlar. Avukatlar, anarko-sendikalizmin çalışmaya zorunlu bırakıldığı bu çelişkiler içinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Birlik Komitesi Nedir ?

Birlik komitesi yerel birlik salonlarını açık tutacak, diğer birliklerle ilişkilerin devam etmesini sağlayacak, yazışmalarla ilgilenecek, birlik dergilerinin yayınlamasını ve edebi yayınların sipariş edilmesi ile uğraşacak, birlik meclisi delegelerinin, genel olarak hedeflerini gerçekleştirebilecekleri basit işleri yapacak kişileri seçer. Birlik komitesi aşağıda belirtilen sekreterliklere ayrılmış olarak oluşturulur :

-Organizasyon; birliğin iç ilişkilerinden ve üye listelerinden sorumlu
-Eğitim, Kültür ve Arşivler; eğitimsel materyallerin hazırlanması, kütüphanenin düzenlenmesinden sorumlu
-Basın ve Enformasyon; basınla ilişkilerden sorumlu
-Saymanlık ve Mali Konular; aidatların toplanması ...
-Hukuk ve Mahkumların Desteklenmesi; resmi bültenlerin ve yasalar hakkında bilgilerin toplanması, iş kanunu ile ilgili sorunlar hakkında birliğin bilgilendirilmesi, tutuklama hallerinde fonların kullanılması, avukatlarla ilgilenilmesi ...
-Birliğin Organizasyonu; birlikten olsun ya da olmasın, işyerlerinde eylemlerin planlanmasını geliştirme
-Toplumsal Aktivizm; aynen yukardaki şekilde, ama birlikle ilgili olmayan çevre, anti-militarizm gibi konularda
-Ve konferederasyonu temsilen Genel Sekreter.

Yukarda bahsedilenlerin tümü ve birliğin aktif olduğu endüstrilerdeki birlik birimlerinden seçilen diğer delegeler hep birlikte, birlik komitesini oluştururlar. Bu teoride geçerlidir, çünkü eğer birlik daha küçük bir komite oluşturmak isterse bazı sekreterlikleri çıkarabilir (örneğin basını ve eğitimi). Yine eğer istenilirse, yeni bir sekreterlik oluşturararak komiteyi genişletebilirler. Fakat burada önemli olan :

Komite üyelerine hiçbir ödeme yapılmaz

Bütün komiteler politika yapma yetkisi olmayan, yönetim ve koordinasyon mekanizmalarıdır. Tek karar alıcı organ birlik meclisleridir. Acil bir durumda ya da karar alınması gerekli olduğunda, hareketlerinin doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirecek olan meclise, yaptıkları eylemin hesabını vermelidirler.

Bütün görevler her zaman iptal edilebilecek statütedir. Meclis isterse görevlilerin istifasını isteme hakkına sahiptir. Azami olarak bir yıl daha seçilme imkanı hariç, görev süresi iki yıldır. Görevlilerin rotasyona tabii olması zorunludur.
Bir organ olarak komite, birlik meclisine öneride bulunamaz.

Bütün komite üyeleri, yeni meclisin seçimini takiben onay almak zorundadır. Tüm görevliler her zaman meclisin görevden el çektirme yetkisine tabidir.

Siyasi parti üyeleri konfederasyonda görev alamazlar (1)

Tüm meclislerde, komiteler sekreterlik faaliyetlerinin hesabını vermek zorundadırlar.

CNT'nin komiteleri bireysel görüşlerini ifade etmezler. Ağızlarını açtıklarında, bunu tüm organizasyon adına ve onların kararlarına göre yaparlar.

Bu kısıtlamalar, her görevlinin kendi çıkarı olmadan davranmasını garanti altına alır. Bunlar bürokrasinin büyümesinden kaçınmak, ve birliğin kalbinde liderlerin, diktatörlerin ve otoritenin gelişmesini azami şekilde kısıtlamak için engel teşkil ederler.

CNT komitesi bir işi yapma, yönetim ve koordinasyon mekanizması olmalıdır, yoksa bir güç grubu değil.

Notlar:

1 - Siyasi partilerin üyelerinin birlik komitelerinde görev almasını karşı olan bu sınırlama, 1930larda sendikayı Komünist Parti'nin kontrol etmesinden korumak amacı ile kararlaştırılmıştı. İşçi olarak konfederasyona bağlı olan otoriter komünistlere karşı hiçbir sınırlama yapılmamıştır. Fakat öncü olup, işçileri yönlendirme tutkusuna sahip olan partili insanların bir taktiği de bağımsız organizasyonlara sızarak, onları

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Yunanistan İsyanı
Diğer
Video : chumbawmba - ciao bella (video)
Diğer
Müzik : World Anarchy
Diğer

  Linkler
Portakalzine
Kara-Kızıl Forum
Kara Mecmu-A Forum
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız