Milliyetçilik alçakların son sığınağıdır.

Samuel Johnson

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - Anarkosendikalizm : Temelleri

İŞYERİNDE CNT Yazar : CNT-AIT Sevilla Yerel Federasyonu

Tüm metni http://arsiv.anarsi.org/sendikalizm.doc adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Birlik Seksiyonu

İşyerindeki CNT üyeleri kolektif olarak, Birlik Seksiyonu olarak tanınır. Birlik seksiyonu, birliğin belirli sorunlarının gündeme getirildiği meclisler aracılığı ile işler. İşverenle mücadelesinde, birlik seksiyonu eylem yapma özgürlüğü, propaganda, üye olma ve üyelerin savunulması, meclis toplama ve birlik adına sözleşme imzalama yetkisini kazanmalıdır. Günümüzün malum hukuki çevresi ve birlik hareketinin durumu, bugün tehdit altında olan hakların kazanılması için CNT'nin gün ve gün çarpışmasını gerektirmektedir; anarko-birliklerin birlik seçimlerini boykot etme taktiklerinden dolayı, işverenler onları hukuki olarak tanımayı reddetmektedirler.

Birlik Seçimleri

Birlik seçimleri, 1970'lerin işverenlerinin ve UCD hükümetinin yeniden uyanmakta olan işçi hareketini düzenlemek amacı ile yaptıkları icatlardır. Franko'nun ölümü ve onun hükümet kontrollü sendikalarının dağılmasından sonra, ateşleyicilerinin bizzat insanların kendileri olduğu grevler ve kitlesel protestolar ülkeyi sarstı. Bu durumla uğraşabilmek için sendikacılık kurumsallaştırıldı.

CNT hariç, büyük sendikalar UGT ve CCOO ve diğerleri, toplu sözleşme görüşmelerini yeni bir icatla yapmayı kabul ettiler; yani işletme komitesi ile. İşletme komitesi sendikaları temsil eden adaylar arasında yapılan gizli oylama ile seçilir. İşletme komitesi seçilir seçilmez, işveren anlaşmaları sadece onunla görüşür. Sendika seçimleri yaklaşık olarak üç ya da dört yılda bir yapılır. Seçimlerden sonra hükümet sonuçları açıklar. Sadece oyların % 10'u ve fazlasını alan sendikalar hükümet ile masaya oturup, tartışma ve anlaşma yapma yetkisine sahiptirler.

Seçimleri yaklaşık olarak 200.000 üye sayısına sahip olan UGT-CCOO kazanmaktadır. Bask İşçi Dayanışması (ELA-STV), USO, Galiçya sendika-birlik, ya da temizlik çalışanları sendikası gibi diğer sendikalar ise daha az oy almaktadırlar (7,000 ile 3,000 arasında).

Hükümet ekonomik desteklerin verilmesinde, bu hizmetlerde çalışan sendikacıları uzmanlaştırmakta (yani sendikacılığı profesyonel bir meslek haline getirmekte) bu seçim sonuçlarını kullanır. Aynı zamanda toplu pazarlık yolu ile, işveren de işletme komitesini mali açıdan destekler ve ender olarak da bazı üyelerini yönetim kuruluna üye yapar. CNT'nin ne Devlet tarafından, ne de işverenler tarafından sağlanan mali desteklemeleri kabul etmediğini vurgulamakta fayda vardır, çünkü bunlar mücadele edilmesi gereken organizasyonlardır. CNT onlara cephe almak için bağımsızlığını kaybetmek istemez.

Bu ayrıcalıklar, destekler ve sendika kurumsallaşması sisteminin kabulü, toplumsal dönüştürücü olarak sendika fikrinin (on yıldan fazla bir süredir) pratikte ortadan kalkmasına yol açmıştır, çünkü:

-Sendika seçimleri karar verme gücünü halktan almaktadır. İşyerinde, görev süresi boyunca, kararları sadece komite alır.
-Sendika seçimleri, her zaman bireysel ve gizli oylama ile seçilen en reaksiyoner adayların kazanmasına neden olur.
-Komiteye seçilen kişiler belirli bir süre zarfında görevlendirilirler ve herhangi bir disipline tabi değildirler. İstemesiniz dahi sizi temsil ederler, izniniz olmadan sizin adınıza görüşmeler yaparlar, istemedikleri sürece meclisi toplantıya çağırmazlar, işverenle tartışabileceğiniz ya da anlaşabileceğiniz şeyleri sınırlarlar, vb.
-Sonuç olarak, tüm görüşmeler komitenin elinden geçer.

CNT otorite ilkesini, ve böylece de sınırsız güce sahip temsilciler olmasını reddeder. Eğer CNT sendika seçimleri, yetkili delegeler, ücretli çalışanlar ve hükümet destekleri sistemine dahil olsaydı, o zaman yıkmaya çalıştığını aynen kendisi yeniden üretmiş olacaktı. CNT'nin bir miktar tutarlığını muhafaza (toptan tutarlılık ve saflık yoktur) etmek için ödediği diyet ise, anarko-sendikalist eylemle güçlüklerin üstesinden gelip ilerlemektense, konformizmi seçerek seçim-destekleme-görevliler temelinde sendikalar kurmayı seçen insanların iki organizasyonel kopuşunu yaşamasıdır. Bu kopanlar bugünki Confederacion General del Trabajo'u (CGT, Genel Emek Konfederasyonu) kurmuşlardır.

Pratikte, CGT görevlilerine ödeme yapmak için daha fazla fona sahip olarak daha fazla özgürlük kazanırken, önemsiz seçim sonuçları (1620 işletme komiteleri üyeliği ile son seçimlerde % 0.67) almıştır. Kitle sosyolojisi uzmanı Friedricksen-Hoffmanın geliştirdiği yasalara göre, seçim sandıklarının olduğu demokratik bir seçimde, her zaman en reaksiyoner olan aday kazanır (Gizli oy kullanmanın ilk ilkesi). Eğer kutsal bir mucize ile daha fazla temsil yetkisi kazanırsa, görevi süresince reaksiyoner hale gelecektir (Gizli oy kullanmanın ikinci ilkesi). Ve eğer, inanılmaz bir şekilde, görev süresinin sonunda hala ilerici olarak kalsa dahi sonuçlarının kendisini tekrar etmeyeceği açıktır; üçüncü ya da dördüncü sıraya gerileyeceği kesindir (Gizli oy kullanmanın üçüncü ilkesi).

Bir şeyin yapılmasına olanak tanımak, ancak mecliste el kaldırılması suretiyle olan açık oylama ile olasıdır. Anarko-sendikalist fikirlere göre, genelde sonuçlar farklı ve daha faydalı olacaktır.

CNT'nin karşılaştığı başka bir güçlük ise birlik seksiyonlarının hukuki olmalarına rağmen, seçimlere katılma haklarının olmamasıdır. Bu nedenle seksiyonlar bu hakları, gün ve gün mücadele ile kazanmalıdırlar.

Anarko-Seksiyonun Günlük Aktiviteleri

Seksiyon faaliyete geçtiğinde, yani işyerinde iki ya da üç üye, dayanmanın ötesindeki haksızlıklara artık yeter demeye karar verdiğinde, şunları elde etmelidirler:

-İş arkadaşlarının sorunlarını anlamak ve onlarla uyumlu olmak, basit taleplerin kazanılmasını sağlamak ve böylece seksiyona sempati oluşmasını sağlamak. Bu sorunlar patronla, ustabaşı ile doğrudan konuşarak, doğrudan yaklaşımla çözümlenmelidir. Eğer bu işe yaramazsa, birlik klasik silahları ile müdahele etmelidir (görüşme-boykot-grev, vb.); ve eğer herhangi bir sebeple bu da işe yaramazsa, ya da güç dengesi buna olanak tanımazsa, ya da kullanmaya hazır olduğumuzdan daha fazla enerji harcanması gerekiyorsa, birliğin yasal temsilcileri aracılığı ile hukuki düzenleme yolu denenebilir.

-CEMAC ve işveren nezdinde seksiyonun hukuki olarak tanınması : Yasallaşma herhangi bir garanti ya da hakkın elde edilmesi olarak nitelendirilmemelidir. Fakat bazı durumlarda, bu hukuken tanınma birliğin yasal olarak grev ilan edebilmesine ve diğer etkinliklerde bulunmasına, ve avukat tutmasına olanak tanır.

-Bir taraftan işvereni, diğer taraftan ise olayların % 99'unda işletme komitesi ve onunla işbirliği içindeki sendikaları düşman olarak teşhir etmek; Çelişkileri keskinleştirmek ve herhangi bir oldu bittiye müsade etmemek, hayati değer taşımaktadır. Fakat hiçbir zaman gerçek düşmanın işveren olduğunu, ve diğer sendikalarda da iyi niyetli üyelerin ve militanların olabileceğini unutmamalıyız.

-Seksiyon, merkezin Sağlık ve Güvenlik Komitesine katılmalıdır. Eğer mevcut değilse, birlik onun oluşturulmasını teşvik etmelidir. Şu ya da bu şekilde, seksiyon iş ve işyeri güvenliğinin sağlanması, hastalık ve iş kazalarının önlenmesi için planlar oluşturmalıdır.

-İşyeri, işçi tazminatları, ekonomik planlar, iş imkanları, organizasyonel yapı, yönetici ücretleri, patronların karakteristiği ve alışkanlıkları vb hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunması. Bu her şeyin ötesinde, birlik karşıtı planların önceden tasavvur edilmesinde ve işyerinin varsayımsal olarak kendinden yönetiminde işe yarar.

- Sorunları ele alan, CNT'nin görüşlerini anlatan bilgilendirme broşürleri ve bültenlerin yayınlanması. Her zaman vurgulanması gereken nokta, meclislerde karar verenin işçiler olması gerektiğidir.

-Anarko-seksiyon, işverenlerin işçilerin kolektif temsilini tanıması için mücadele etmelidir; yani, bugün sadece İşletme Komiteleri'nin elinde olan görüşme yapma yetkisine, meclis tarafından seçilen temsilcilerin de sahip olması sağlanmalıdır.

- İşletme Komitesi genel meclis toplantısı yaptığında, CNT adına konuşmak ve önerilerimiz üzerinde karar birliğine varmak. Gizli oylama yapılmasını engellemek. Gizli oylama her zaman reaksiyonerdir. Oylamanın açık yapıldığı mecliste, insanlar oyları kendileri sayabilirler. Böylece gizli saklı hiç bir şey olmaz; korkularından kurtularak, herşeyi daha açıkça görebilecekleri genel bir mantığa sahip olurlar.

- Eğer meclisler CNT'nin duruşunun aksinde bir karar alırlarsa, seksiyon CNT ilkelerini zedelemedikçe bu karara saygı gösterecektir. Aksi takdirde bunu kabul etmeyeceğiz, ve her zaman kendi duruşumuzu savunacağız.

- İşletme Komitesi'nin yetersizliği ve ihaneti, ya da kurumsallaşmış sendika açık bir şekilde ortaya çıkarsa, o zaman Komiteyi lağvetmeyi planlamanın zamanı gelmiş demektir. Komite, birlik seksiyonlarının doğrudan temsili ve işyeri meclisleri ile değiştirilmelidir.

- Grev durumunda, grev komitesinde çoğunluğu kazanmak ya da en azından bir azınlığın varlığını sağlamak. Grev kararının genel mecliste oy çokluğu ile alınması, ve aynı zamanda da meclisle işveren arasındaki ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olacak meclis grev komitesinin seçilmesi gerekir. Mevcut iş yasalarına göre, bu işverenin meclis temsilcileri ile görüşmek zorunda kaldığı tek durumdur. Diğer durumlarda işveren, işçi meclisinin kararlarının bağlayıcılık arz etmediği İşletme Komitesi ile görüşür.

- Seksiyon genel meclislere saygı göstermelidir, ama bizim de işçileri organize eden bir birlik olduğumuz ve kendimize has bir duruşumuz olduğu da unutulmamalıdır.
- Daha büyük bir CNT'nin, kararlarına daha çok saygı gösterilen bir meclis demek olduğunu vurgulamak gereklidir.

- Seksiyonun, fabrika konseyinin manipülasyonlara maruz kalabileceğinin bilincinde olması gerekir. Eğer işveren ve diğer sendikalar pozisyonlarını kaybettiklerini fark edecek olurlarsa, tüm güçlerini meclise yönlendireceklerdir. İşletme Konseyi, işbirliği yapılan sendikaların birlik seksiyonları, ustabaşılar, idareciler, vb. CNT birlik seksiyonunu temsil yetisinden sayı itibari ile yoksunlukla, alternatifler sunmamakla, terörist olmakla, vb. ile suçlayacaklardır. Bu, güç dengelerine ve direnme iradesine bağlı olarak, er ya da geç ortaya çıkacaktır. Mücadele hiç de kolay olmayacaktır.

Seksiyon ve Birlik Arasındaki İlişkiler

Seksiyon, birlik ve onun komitesi ile koordinasyonu sağlayacak, işverenle ilgili konularla ilgilenecek ve fonlarla ilgilenecek birer kişi saptar. Seksiyonun yeteneğini aşan sorunlar için, anarko birliğin yaşam merkezi olan ve seksiyonun devamlılığını sağlayan birlikten yardım alınır. Görev pozisyonları birlikteki yapıyı takip eder. Bu sorumlulukların tüm seksiyonu kapsayacak şekilde rotasyona tabi tutulması tavsiye edilir.

İşletme Komitesinin Olmadığı İşyerleri ve Sektörler

"Batmakta olan", geçici iş olan yerler bulunmaktadır. İş güvenliğinin olmadığı, ücretlerin düşük olduğu, çalışma koşullarının sağlıksız olduğu ve işverenlerin sesini yükseltenleri düşünmeden işten çıkardığı yerler bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde; seksiyonun, üzerinde baskı olmayanlarca bir basınç yaratılması imkanına sahip olan, birlikten yardım istemesi avantajı vardır. Bu gibi işyerlerinde doğrudan eylem daha iyi sonuçlar vermektedir çünkü sendika karşıtı baskılar nedeni ile işten çıkarılmalar haricinde, hukuki araçlar çoğunlukla faydasız kalmaktadır. İşyerinde birlik olarak faaliyet göstermenin "ya hep, ya hiç" yaklaşımı demek olmadığını vurgulamak gereklidir. Birlik aktivitelerinden dolayı işten çıkarılma radikal olanı işten çıkarma demektir ve eğer ispatlayabilirseniz bu işverenin geri adım atmasını gerektiren yegane durumdur. Daha önceki tavsiyeler burada da geçerlidir, hatta daha baskın bir şekilde, çünkü burada başka bir sendika bulunmamaktadır.

Birliğinizin CNT'nin Diğer Yerel Birlikleri ile İlişkisi

Aynı şehirde CNT'nin diğer birliklerinin (inşaat, metal işleri, gıda hizmetleri, kamu hizmetleri, vb.) varolması halinde, bunlar biraraya gelerek, kendisini bir komite aracılığı ile koordine eden Yerel Federasyonu oluştururlar. Bu komite, birlik komitesi ile aynı yükümlülüklere ve özelliklere sahiptir. Yerel komite kendisine yüklenen ilişkilerden, idareden ve uyumun geliştirilmesinden sorumlu olan bir organizmadır. Hiç bir durumda yönetici bir grup değildir.

Yerel Komite Nasıl Seçilir ?

Yerel komite, önceden kendi meclislerince kararlaştırılan yazılı bilgiler doğrultusunda görevlendirilmiş, farklı yerel birliklerden (Genel Endüstriler, Sağlık, İnşaat, vb...) gelen delegasyonların bir toplantısı olan, Birliklerin Yerel Kurul Toplantısı'nda seçilir. Bu delegasyonlar meclisi bir genel sekreter ve sayman saptar. Diğer sorumluluklar -basın, eğitim, arşivler, hukuk, vd.- ise her birlik şubesinden bir kişi tarafından üstlenilir.

Birliklerin Yerel Kurul Toplantısı, yerel sınırlar içinde kararlar alır. Bunun için birliklerin kendi meclislerini toplamış olmaları ve daha önce bir karar vermiş olmaları gerekir. Yerel Kurul Oturumu, birliğin yerel komiteye başvurması ile harekete geçirilir.

Peki yörede sadece bir tane Genel Endüstriyel birlik varsa ne olur? Bahsedilen birlik, yakın bölgelerle biraraya gelerek, yerel federasyonlarla aynı özelliklere haiz bir bölge federasyonu oluşturabilir.

Yerel Federasyonlar Arasında İlişki ve Koordinasyon Araçları : Bölgesel Konfederasyonlar

Belirli bir coğrafik varlıktaki birçok farklı birlik, ilişkiler kurdukları zaman, Bölgesel Emek Konfederasyonu'nu oluştururlar. Örneğin, Andalucia-Canarias Bölgesel Emek Konfederasyonu. Coğrafik sınırlar birliklerin isteği doğrultusunda düzenlenebilir, ve bölgeler birleştirilebilir (bu her iki bölgenin de onayını gerektirir). Ya da bölgeler kendi içlerinde bölünebilirler (eğer birliğin % 75'i tarafından arzulanırsa).

Bölgesel Konfederasyonların birlikleri, Birliklerin Bölgesel Kurul Toplantısı aracılığı ile karar alırlar. Farklı bölgesel birliklerin delegeleri, kendi meclislerinde yazılı olarak varılan kararları doğrudan taşırlar. Birliklerin Bölgesel Kurul Toplantısı, kendi coğrafi bölgesi içindeki tüm sorunlar üzerine karar almakla sorumludur. Koordinasyon ile ilgili faaliyetleri düzenlemek üzere kurul toplantısı, bölgesel konfederasyonu temsil eden bir kişiyi bölge komitesi genel sekreteri olarak saptar. Aynı zamanda bölgesel ana merkez olmak üzere de bir yer saptanır. Bölgesel komitenin tüm diğer sekreterlikleri (hazine, hukuk, tutuklu destekleme ...), ana merkezin bulunduğu yerel birliğin kurul toplantısında seçilir, ve her birlik bu görevlere talip adaylarını açıklar. Bu biraz karmaşıktır, ama bir örnek sanırım konuyu açıklığa kavuşturacaktır.

Cadiz, Sevilla, Grenada, Cordiba, Jaen ve farklı yörelerden elliyi aşkın Genel Endüstriyel Birlik (GEB) Bölgesel Kurul Toplantısında biraraya gelip Cadiz GEB’inden Juana Perez'i Andalucia-Canarias Bölgesel Emek Konfederasyonu genel sekreteri olarak aday gösterdiler ve de Cadiz'deki yerel federasyonu da ana merkez olarak saptadılar. Cadiz Yerel Federasyonu Metal, İnşaat, Grafik Sanatları, Genel Endüstriler, Kamu Hizmetleri, Kimya ve Emekliler birliklerinden oluşmaktaydı.

Bu birlikler, Yerel Kurul Toplantısı'nda biraraya gelerek her birinden bir kişi teklif edilmesi sureti ile diğer sekreterlikleri seçer.

Bütün bu sekreterliklerin hepsi (Genel, organizasyon, hukuki, enformasyon, arşivler, vb.) birlikte Daimi Sekreterlik'i oluştururlar; bunlar ise bölge yerel sekreterleri ile beraber Bölge Komitelerini meydana getirirler.

Bölge Komitesi bir koordinasyon, yönetim ve idare organıdır. Karar ya da anlaşmalar alamaz. Sadece belirlenen gündem çerçevesinde çalışabilir. Komite bütün bölgenin kurul toplantısında her an geri çağırılabilir. En fazla üst üste üç yıl devam edebilir. Yeni seçilen bölge komitesi, takip eden ilk bölge kurul toplantısında onaylanmalıdır. Komitelerin üyeleri, kurul toplantısına ve meclislere öneride bulunamazlar. Yani, Bölgesel Konfederasyonların hakimiyetinin her zaman endüstriyel birliklerde yattığının altı çizilmelidir.

Bölgesel Komitelerin işlevleri, daha büyük bir coğrafi alanı kapsamasının dışında, diğer komitelerin aynısıdır.

Bölgesel Konfederasyonlar Arasındaki İlişkiler

Ulusal Konfederasyon

İspanyol devletinin güç alanı sınırları içinde çalışan farklı bölgesel konfederasyonlar Ulusal Emek Konfederasyonu'nu (CNT) meydana getirir. Kendi "Birliklerinin Bölgesel Kurul Toplantısı"nda vardıkları yazılı kararlara sahip bölgesel federasyon delegasyonları, Bölgelerin Ulusal Kurul Toplantısı'nda karara varırlar. Bölgelerin Ulusal Kurul Toplantısı kendi coğrafik sınırları içinde karar alma, ulusal genel sekreter atama ve Ulusal Komite'nin ana merkezini saptama yetkisine sahiptir.

Örnek olarak : Gellega, Murciana, Astur-Ieonesa, vd. konfederasyonları, bölgelerin ulusal kurulunda biraraya gelerek Barcelona Metal İşçileri Birliğinden Belinda Fernandez'i CNT'nin genel sekreteri olarak saptamıştır. Ulusal Komite'nin ana merkezi ise, Barcelona'daki birliklerin yerel federasyonu olarak saptanmıştır; 32 birlikten oluşan Barcelona yerel federasyonu, yerel kurulunu toplayarak geriye kalan diğer sekreterlikleri seçer. Bu insanlar, yani Belinda Fernandez ve Barcelona'dan seçilen diğerleri, biraraya gelerek "CNT Ulusal Komitesi Daimi Sekreterliğini" oluşturular. Ulusal Komitenin geriye kalan kısmı her bir bölgeden gelen genel sekreterlerden oluşur. Bu komitenin işlevleri daha önce bahsedilen komitelerle aynıdır, ve aynı sınırlamalara tabidir.

Neden Komiteler Bu Şekilde Seçilir ?

Homojen komiteler oluşmasını engellemek için bu şekilde seçilirler. Diğer organizasyonlar adaylar, gruplar ve programlar seçerler, kazanmak için koalisyonlar yaparlar ve böylece yavaş yavaş kazanan tarafın politikasını öne çıkarırlar. Anarko-sendikalizme göre ise komiteler ne programa, ne de politikaya sahip olmamalıdırlar. Birlikler tarafında doğrudan seçim hem heterojenleşmeyi, hem de komitenin çokyönlülüğünü garanti altına alır. Herhangi bir temsiliyet biçimi bir miktar yönetsel güç içerir, ama CNT daha aktif ve bilgilendirilmiş bireylerin elindeki bu gücü asgariye düzeye indirir.

CNT'nin Birlikleri Nasıl Karar Alır ?

CNT Kongresi aracılığı ile. Birlik temsilcileri, bölge ve yörelerinden bağımsız ve kendi meclisleri tarafından alınmış yazılı kararlarla kongreye katılır. Kongre, farklı bölgesel konfederasyonların birbirine karşı tavır almasını engellemek için CNT'nin genel faaliyetlerine dair kararlar alır. Kongre yeni bir ulusal komite belirleyebilir ve birliklerle ilgili gördüğü her konuda karar alabilir.1910'daki kuruluşundan beri, üçü Franco'nun ölümünden sonra olmak üzere, anarko-birlik yedinci kongresini kutladı.

Ulusal Komite, yeterli gereklilik oluştuğunda, yanıt verilmesi gereken yeni ya da çelişkili durumlar oluştuğunda kongreyi toplantıya çağırır. Bir yıl öncesinden ilan edilir, ilan Bölgelerin Ulusal Kurulu tarafından onaylanır, tartışılacak konular açıklanır ve yaklaşık açılışın yedi ay kadar öncesinde birlikler içinde tartışmalar düzenlenir. CNT kongreleri her zaman oldukça şiddetli geçer. Genellikle birinci oturum, nasıl oy kullanılacağı, tartışmaların nasıl sunulacağı, hangi delegasyonlar kabul edileceği, kutlama mesajlarının okunması gibi teknik konularla ilgilidir. Üyelerin kendi kararlarını sonuna kadar tekrarlamaları ve savunmaları gelenekseldir, ve bu heyecanlı bir ortam yaratır.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Yunanistan İsyanı
Diğer
Video : Haymarket
Diğer
Müzik : A Las Barricadas
Diğer

  Linkler
Antifa İzmir
Kaos Yayınları
Anarkismo
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız