Tay leqi tay raşti / Lenin vano çı? Yazar : Ateş Hırsızı

Roje Lenin bı ceniya xo Nadya ra Svvizre (İsviçre) de vere jû gölede hete-ra hedi hedi cerene, hetera §ewr kene. E rojade partiyera xebere weşi nine. Kefe Wladmir İlyiç'i qet nnd niyo! Ez hân şık kena ke a satede heteraki axare de xelesiyo, dû sarera darino we. Xele albazi ara vısye, ayke mende sare re cı çarnene.
Lenin cerare Nadya va: Veroşke (Vera Zasuliç) tora, Akselrod be Corc (Plekhanov) mira hesnekene. Ma ne kal û pira serde se kıldime, partiye bıfimere xo dest!
Nadya destara tezıka (ropori rew m-vısnene) feqet §ewr de grana. Hira hira qayte pele awe biye, çiye nekewt sare. Perse Lenin'i çareser nekerd. A deqade Wladmir'i jû xendeq mısna cı va; make wazeme seba avd kıldayenera game berzime, gere di gami peyser hirabime. Seba na qesa Lenin'ra a rojera hatani ewro neway sera ke ma pepeki §ome. Game ave di gami tepya!

Qale Dizde Adıri bıkere.
Bıwaze
Bıwane
Vılakere
KLİK CIŞANE WA BIRIJYO!..