Küreselleşme Yazar : otonomX

Hayatlarındaki toplumsal konumları nedeniyle proletarya ve kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz düşmanlığı anlayabildin mi? Bu proletarya ve kapitalist sınıfın kaçınılmaz savaşının ürünüdür ve tek sonuç diğerinin ötekini yıkmasıdır.

Mikhail Bakunin, 1869

Enternasyonalin politikaları

I. Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme her kesimden insan için eylemciler ve akademisyenler, reformistler ve devrimciler- için "kötü adam" konumuna geldi. Milliyetçiliğin hortladığı bir zamanda, direnişin enternasyonalleşmesini görüyoruz. Henüz kargaşa hüküm sürüyor, araçlarımızın, ideallerimizin, yollarımızın ve amaçlarımızın üzerindeki bir kargaşa. Eğer bize sunulan bu şansı kaçırırsak bir başka şans elde edemeyeceğimiz, öldürücü olabilecek bir kargaşa. Kritik bir dönemde yaşıyoruz, ilerleyen satırlarda küreselleşmenin arka planını, ona karşı direnişi ve küreselleşmeyi kuşatmış kargaşa ve yanlış anlamaları açıklamaya çalışacağız.

Küreselleşme karşıtlığında hakim olan eğilim aynı illüzyonun ters yüz edilmiş bir sürümünün (yaklaşık 20 yıllık bu süreçte bugüne kadar olan eğilimlerden farklı ve radikal) tercih edilmesi olarak meydana çıktı. Küreselleşmeyi meydana getiren olgular olarak tarif edilen serbest ticaret, sermayenin özgür dolaşımı, uluslararası denetim mekanizmalarının, kurumlarının büyümesi, çokuluslu şirketlerin yayılımı ve tek bir küresel 'kültür' yaratma- olgular örgütlenmenin ve yapının yeni biçimleri olarak görülse de daha önce varolanın bir devamıdır. Sermaye her zaman için küresel ola gelmiştir. Kapitalizm tarihte en kolay uyum sağlayan ve doymak bilmeyen sistemdir. Başlangıçından itibaren sadece ihtiyacı olan şeyleri elde etmek için yönlendirilmiştir. Son yıllardaki değişikliğinin temelinde de ihtiyaçlarının değişmesi yatmaktadır. Küreselleşme karşıtlarının bir kısmının savunduğu tarz küreselleşmeye sermayenin insanlığa olan hakimiyetini pekiştirmek ve güçlendirmek anlamında yaklaşıldığında �kötü� olduğu, ama küreselleşmeye karşı kapitalizmin mite dönüşen yerel ve iyi olduğu fikri ve devletin piyasaya karşı bizi koruduğu inancının �kötü olmadığıdır�. Her zaman olduğu gibi aynı mantık, doğayı ve insanları olanaklı olan en geniş biçimde sömürmek mantığı gözden kaçmaktadır. Gerçek şu ki geçmiş dönemlerde bu sömürü gerçek doğasını değiştirmeden daha yumuşak ve "demokratik" bir yol bulmuş olabilir.

Bu yolun nasıl küreselleşmeye evrildiğini anlamak için savaş sonrası kapitalizmin çizdiği rotayı anlamak gerekir. İçeriğine baktığımızda küreselleşme parçalanmış bir görüntü çizmeyebilir ama Amerika ve Avrupa'daki sınıf mücadelesinin 1960 ve 1970'lerde yeniden güç kazanması büyük ölçüde krizler yaşamasına neden olmuştur.

II. 1945 - 1968: Yeniden Yapılanma

Bütünleşme ve Büyüme

1945 yılında, ABD'nin gerçekte var olmayan yegane istisnai durumu ile birlikte, endüstrileşmiş ve �gelişmiş� dünya, kitlesel bir ekonomik ve fiziksel karmaşanın içindeydi. � aynı kargaşa işçi sınıfında da yansımalarını buluyordu. Bu dönemde dünya, kapitalizmin Amerikan ve Sovyet uyarlamaları arasında bölünmeye başlamıştı.1 Stalin'in Kızıl ordusu, Doğu Avrupa'yı en kötü biçimiyle ve �gelişmiş� kapitalist toplumda hayatı biraz daha katlanılır kılmayı sağlayacak bazı sosyal haklar getirerek farklı bir kapitalizme maruz bırakmaya başlamıştı.

Bu sıralarda, ABD, Batı Avrupa'yı etki alanı olarak benimsedi. Bu durum, �soğuk savaşı�, donmuş ilişkiler dönemini ve 2 süper güç arasında beklenen ideolojik mücadeleyi hazırladı.2 Her ikisi de mümkün olduğunca , yerel ekonomiye yeni marketler olarak hizmet edebilecek ve temsili savaşların yürütülebileceği �uydu� uluslar ve bölgeler toplamaya girişti. Bu, güçlü devletler için tercih edilebilecek yeni bir �de facto� sömürgeleştirme biçimiydi çünkü bu sayede gerçekte yönetilmekte olan topraklardaki mücadeleden büyük ölçüde kaçınılmış olunuyordu. Nüfusu direniş gösteren veya uyum sağlamayan ülkeler ise tasarlanan ve desteklenen darbeler ile hizaya getirildi veya açıkça istila edildi.(Brezilya, Macaristan, Çekoslovakya, Güney Vietnam, Şili, Afganistan vb)

Eksi sömürgeci güçlerin düşüşü, en az onlar kadar vahşi ve dünyanın geniş bölgelerinin nüfuslarını sermaye için ucuz işgücü olarak kullanmaya -en az onlar kadar- istekli yeni efendilerin (hem yerel hem de yabancı) tahakkümüne açtı.

dipnotlar

* Broşür olabilecek bir yazıyı özetleyerek otonomX'de bölümler halinde yayımlayacağız. AB tartışmalarının ve Kıbrıs "sorununun" en sıcak anlarını yaşadığımız bugünlerde anarşistler olarak küreselleşmeden hem kapitalizm açısından, hem de direniş açısından ne algıladığımızı anlamak ve görmek açısından bu yazının önemli olduğunu düşünüyoruz.

1 Rus devrimi başında kendisini "komünist" bir devrim olarak tanımladıysa da, anti kapitalist bir gelişme izleyeceğine yeni kurallar altında kapitalist bir toplumun tüm biçimlerini (ücretli kölelik, para ve sermaye dolaşımı, bunlara karşı çıkanların insafsızca ezilmesi) yaşama geçirdi. Troçki Kronştad'lı denizcilere işlerinin başlarına dönmezlerse �keklik gibi vurulacaklarını� söyler. Sonlarının farkında olan denizciler yinede isteklerinden vazgeçmediler. Yeni devlet hem az, hem de kolay çalışma şeklindeki bir sınıf uzlaşması üzerine kurulmuştu. Bu "Sen bize ödüyormuş gibi yap, biz de çalışıyormuş gibi yapalım" şeklinde de özetlenebilir.

2. İktidarı elinde bulunduranların yöneticileri aynı sosyo ekonomik sistemi resmi bir çelişki olarak yaygınlaştırdılar, fakat gerçekte bu dünya çapında olduğu kadar her ulus içinde bir birliğin parçasıydı. Debord, Gösteri Toplumu (Society of the Spectacle) (London, Black and Red, 1983), tez No. 56.